Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΛΑΤΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ EUROBANK. ΚΛΑΙΝΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΟΥΛΑ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ...Δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank υπέβαλε σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική προσφέρει, σύμφωνα με ανακοίνωση, ως αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή, με σχέση 58 νέες μετοχές, έναντι κάθε 100 μετοχών της Eurobank. “Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα”, σημειώνει η ΕΤΕ. Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση σειράς εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ. Η Εθνική επίσης αναφέρει, ότι οι μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση, για να προσθέσει πως η κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ με βάση τη τιμή κλεισίματος της μετοχής την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012, ανέρχεται σε €1.922 εκατομμύρια


και αντίστοιχα της Eurobank ανέρχεται σε €603 εκατομμύρια.

 Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως "κατόπιν της μεταβίβασης από τον Όμιλο EFG Consolidated Holdings S.A. (ο «Όμιλος») ποσοστού 43,6% στα εννέα μέλη της οικογένειας Λάτση, καθώς και στο ίδρυμα με την επωνυμία «John S. Latsis Public Benefit Foundation», κάθε ένας από τους ανωτέρω αναφερόμενους διάδοχους μετόχους κατέχει σήμερα ποσοστό περίπου 4,4% της Εταιρείας (οι «Διάδοχοι Μέτοχοι»), ενώ ο Όμιλος EFG Consolidated Holdings S.A. διατηρεί ποσοστό 1,15%. Οι Διάδοχοι Μέτοχοι έχουν αναλάβει τη δέσμευση μέσω διακριτών δεσμεύσεων να προσφέρουν τις μετοχές τους στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης".

 Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Εθνική Τράπεζα σημειώνει πως προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση με την Eurobank.

 Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος της ΕΤΕ επεσήμανε:

 « Η Δημόσια Πρόταση που ανακοινώθηκε σήμερα, στοχεύει στη δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα που θα διαδραματίσει τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στηρίξει την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη.»

 Ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ σημείωσε:

 «Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, η ΕΤΕ επιταχύνει την τάση ενοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που βιώνει η Ελλάδα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους μετόχους και των δύο τραπεζών. Η στήριξη μεγάλης μερίδας μετόχων της Eurobank ισχυροποιεί τη Δημόσια Πρόταση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank θα αναγνωρίσει την αξία που δημιουργεί η Δημόσια Πρότασή μας και θα προτείνει τη συναλλαγή στους μετόχους της Eurobank. Καλωσορίζουμε στην Εθνική Τράπεζα την διακεκριμένη διοίκηση και το προσωπικό της Eurobank και προσδοκούμε τη σημαντική τους συνεισφορά για ένα επιτυχημένο κοινό μέλλον»

 Η ΕΤΕ θεωρεί πως η Δημόσια Πρόταση προσφέρει πλεονεκτήματα στρατηγικής σημασίας καθώς ο ενιαίος φορέας αναμένεται:

 * να δημιουργήσει έναν διευρυμένο τραπεζικό όμιλο με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα, ο οποίος θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της Ελληνικής  οικονομίας   και  να   βοηθήσει   στην  αποκατάσταση   του   κλίματος εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, o   στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η δυνατότητα συνδυασμού προϊόντων, δικτύων διάθεσης και ισολογισμών θα επιτρέψει στον νέο τραπεζικό όμιλο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σε όλη την περιφέρεια. o   να επιτύχει υψηλό βαθμό συνεργειών και δημιουργία αξίας μέσω ενός αξιόπιστου σχεδίου ενοποίησης, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο ιδρύματα, και

 * να προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόμενα χρόνια.

 Η Credit Suisse Securities (Europe) Limited ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης καθώς και κατά την επερχόμενη συγχώνευση.

Ο Ενιαίος Όμιλος

 Η επωνυμία του ενιαίου ομίλου θα είναι Όμιλος ΕΤΕ. Ο διευρυμένος όμιλος ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό 177,7 δισ., δάνεια προς πελάτες 109,7 δις. και καταθέσεις 87,9 δισ.

 Ο ενιαίος τραπεζικός όμιλος θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο διανομής μέσω 925 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από την βελτιωμένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη με ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.

 Στη Ν.Α. Ευρώπη, το συνδυασμένο εύρος προιόντων, δικτύου καταστημάτων και ενεργητικού θα επιτρέψει στο νέο Τραπεζικό Όμιλο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή.

Δυναμικό Συνεργειών

 Εκτιμάται ότι ο ενιαίος όμιλος θα πετυχαίνει ετήσιες συνέργειες προ φόρων της τάξης των €570 - 630 εκατ. από το τέλος του 2015.
 Οι βασικές πηγές συνεργειών περιλαμβάνουν:

 *  Τον συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών,
 * Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών,
 * Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς,
 * Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου, και
 * Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και χρηματοοικονομική ευρωστία του ενιαίου ομίλου

Ο ενιαίος όμιλος σκοπεύει να διαχειριστεί το χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης με ευέλικτο τρόπο με στόχο να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους και των δύο τραπεζών λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσες συνθήκες.

Διοικητικό συμβούλιο και διοίκηση

 Οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα στον νέο Όμιλο της ΕΤΕ.

 Η πρόθεση για τις υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να κατανεμηθούν κατά τρόπο ανάλογο ανάμεσα στις δύο τράπεζες. Η επιλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στον ενιαίο φορέα θα στηριχτεί σε μια προσέγγιση "οι καλύτεροι εκ των δύο" αντικατοπτρίζοντας τις αντίστοιχες δυνατότητες των δύο οργανισμών και διοικητικών ομάδων.

 Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου.

Η Eurobank θα αξιολογήσει με εποικοδομητικό πνεύμα την πρόταση της Εθνικής Τράπεζας, όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Νικόλαος Νανόπουλος, με γνώμονα - όπως συμπληρώνει-  το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας.

 Αναλυτικά η πλήρης ανακοίνωση της Eurobank έχει ως εξής:

 "Κατόπιν αρχικών διερευνητικών συζητήσεων, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε σήμερα την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank, προσφέροντας ως αντάλλαγμα 58 νέες μετοχές της ΕΤΕ για κάθε 100 μετοχές της Eurobank, που αντιστοιχεί σε €1,17 ανά μετοχή της Eurobank, βάσει της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής της ΕΤΕ στις 4 Οκτωβρίου 2012.

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κος Νικόλαος Νανόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η δημόσια πρόταση ανταλλαγής εντάσσεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας ενοποίησης του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Το Δ.Σ. της Eurobank θα αξιολογήσει περαιτέρω, με εποικοδομητικό πνεύμα, την προτεινόμενη επιχειρηματική ενοποίηση με γνώμονα το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας.».

Το Δ. Σ. της Eurobank, επικουρούμενο από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, ήτοι τις Barclays, Deutsche Bank και Goldman Sachs International, θα εξετάσει την ουσία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής και θα εκφράσει την άποψή του επ΄ αυτής όποτε και όπως απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 3461/2006.

 Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την απόφαση 3/347/2005 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α."

Δεν υπάρχουν σχόλια: