Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

ΦΤΟΥ ΣΟΥ ΡΕ ΞΕΦΤΙΛΑ ! ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΦΤΟΥ ΣΟΥ ...

«Επιστρέφω»: πάω  πίσω –ναι, αλλά στα ίδια; Τι μπορεί να είναι ίδιο όταν όλα αλλάζουν; Και τι μπορεί να ελπίζεις, όταν σχεδόν όλες οι αλλαγές χτίζονται στην άμμο; Τούτος ο Σεπτέμβρης είναι ίδιος με κάθε άλλον –ώρα συμμαζέματος και αποφάσεων- αλλά και διαφορετικός. Ξέρουμε, ή πάντως δεν δικαιούμαστε πια να μην ξέρουμε, τι πρέπει να γίνει: βαθύτερη πολιτική συνεννόηση και άμεσα πρακτικά αποτελέσματα υπέρ της πραγματικής οικονομίας και των πραγματικών ανθρώπων, πίεση στην Ευρώπη να καταλάβει και ν’ αλλάξει. Μπορούμε;  
 
Αυτά τα βαθυστόχαστα από τον σοσιαλιστή Κώστα. Μας τα λέει όλα στο blog του. Δεν μας λέει για το φαγοπότι στο Συνεγγυητικό όμως. Και επειδή Κώστα μου μας τα πρήζεις με την γαλλική παιδεία σου και τα άλλα γλυκόξινα, έλα να στα πω εγώ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

Φτού σου ρε ξεφτίλα ! Δυο φορές φτού σου...

Πήγες διακοπές στη χώρα των ηλιθίων (τέτοια είμαστε) αφού πρώτα φρόντισες να εξαφανιστούν 8 μύρια plus από τα ίδια κεφάλαια στο Συνεγγυητικό.

 Που πήγαν τα μύρια κύριε Κώστα; Που; Στις ζημιές από τα δομημένα που παράνομα φορτώσατε και κάποιοι πήραν τις μίζες; Τι πλιάτσικο είναι αυτό; Συνεχίζω.  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας: 2011, 1.083.178,26. 2012, 4.685.915,98 !!! Κύριοι εισαγγελείς το πλιάτσικο δεν έχει τελειωμόοοοοοοοοοο. Πόσα άτομα μοιραστήκατε τα 4,6 μύρια σοσιαλιστή Μποτόπουλε; Πόσα;

Κύριοι εισαγγελείς νομίζετε ότι το πλιάτσικο σταματά εδώ; Ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Για το 2011 2,120,990 ευρώ. Για το 2012 3.400.637,53 !!! Από πού αγοράστηκαν σε τι τιμές και ποιος πήρε τις προμήθειες; Ποιος; Είτε έγιναν καινούργιες αγορές ή στις υφιστάμενες. Νομίζετε ότι τελειώσαμε κύριοι εισαγγελείς; Διαβάστε τι λένε οι ορκωτοί.


Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:1) Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του ισολογισμού περιλαμβάνεται ποσό €16.484.806,56 το οποίο αφορά στην αξία οικοπέδων και ποσό € 8.608.465,24 , το οποίο αφορά στην αξία κτιρίων του Νομικού Προσώπου, όπως αυτές προσδιορίστηκαν κατά την τελευταία αναπροσαρμογή , το 2006, κατόπιν εκτίμησης από αρμόδια Επιτροπή, με βάση τιςδιατάξειςτουΝ.3078/1954,όπωςαυτόςτροποποιήθηκεμε τονΝ.2533/1997. Το ποσό της υπεραξίας των οικοπέδων ανήλθεσε €12.912.945,71,των κτιρίων σε4.080.733,38 ενώ το σύνολο της υπεραξίας ωφέλησε τα Ίδια Κεφάλαια του Νομικού Προσώπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπετε από την Ελληνική Νομοθεσία το Νομικό Πρόσωπο, για τις αξίες των εν λόγω κτιρίων, κατά πάγια τακτική δεν διενεργεί αποσβέσεις. Η αναγκαία πρόβλεψη για αποσβέσεις, με βάση τη μέθοδο ομοιόμορφης απόσβεσης των παγίων μέσα στον χρόνο της παραγωγικής χρησιμοποίησης τους και με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 5% για τα κτήρια, ανέρχεται σωρευτικά μέχρι την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 σε € 5.052.962,18. Κατά συνέπεια η αξία των κτηρίων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά€5.052.962,18 και τα αποτελέσματα της χρήσεως εμφανίζονται αυξημένα κατά €430.423,26. 2) Στο κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ. «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού €15.171.562,61 για τις οποίες έχουν σχηματισθεί προβλέψεις συνολικού ποσού € 14.082.080,37. Εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από το Νομικό Πρόσωπο πρόβλεψη υπολείπεται κατά € 1.089.482,24 του ποσού που έπρεπε να σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά€1.089.482,24.

Γνώμημε Επιφύλαξη. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ΣYNEΓΓYHTIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, κατά την 31ηΔεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Έμφαση Θέματος. 

Εφιστούμε την προσοχή σας στις επισημάνσεις επί των στοιχείων του Ισολογισμού, όπως αυτές παρατίθενται αναλυτικά στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ως απόφαση 187/28.5.2013 θέμα 2)του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, όπου γίνετε αναφορά και στο ενδεχόμενο να εκχωρηθεί η απαίτηση και το αντίστοιχο έσοδο (από μισθώματα) προς το Δημόσιο λόγω δυσχέρειας μη είσπραξης τους.


Αφήστε τι λέει το Lobbystas.gr. Τις πουστιές που επισημαίνουν οι ορκωτοί με τα ίδια κεφάλαια γιατί έγιναν κύριοι εισαγγελείς;

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σε ευρώ, για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για ένα έτος (12.09.2013 έως 11.09.2014) σύμφωνα με τις διαδικασίες της περίπτωσης (δ) του άρθρου 4 της κανονιστικής απόφασης 1/491/14.11.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.) http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩ7ΟΡΡΠ-ΓΧ9