Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

ΑΠΩΛΕΙΑ 448.454.674€ ΣΤΗΝ FBB;

Τα παρακάτω είναι σχόλιο αναγνώστη

Στο παρακάτω ΦΕΚ 1137/Β/10-5-2013 περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι ενέργειες της ΤτΕ για το κλείσιμο και την μεταβίβαση της FBB στην Εθνική από την τον Πρόεδρο της ΤτΕ κ. Προβόπουλο Γεώργιο καθώς από την υποδιοικητή κ. Ελένη Δενδρινού-Λουρή.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ αναφέρεται:

«…ii) οι συνολικές καταθέσεις πελατών στο ως άνω πιστωτικό ίδρυμα ανέρχονται την 31.12.2012, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, σε ποσό ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (€ 1.278.351.000) εκ των οποίων το εγγυημένο από το ΤΕΚΕ μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3746/2009, όπως ισχύει, ήταν οκτακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ (€ 829.896.326),

iii) το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα είχε αναλάβει υποχρεώσεις ανερχόμενες, την 31.3.2013, σε ποσό ευρώ ογδόντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδων(€85.886.000) έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων…»

«…Η απώλεια του μη καλυπτόμενου, κατά το ν. 3746/2009, μέρους των καταθέσεων πελατείας,
ανερχόμενου με στοιχεία 31.12.2012, σε ποσό τετρακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (€ 448.454.674) πρέπει για αυτούς τους λόγους να αποφευχθεί, ενώ η συνέχιση των τραπεζικών εργασιών από άλλο πιστωτικό ίδρυμα κρίνεται ως πρόσφορο μέτρο διασφάλισης της εμπιστοσύνης των καταθετών, της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος..»

«…Στα περιουσιακά στοιχεία της «ΕΤΕ» θα προστεθεί το ποσό που θα της καταβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 63Δ παρ. 13 ν. 3601/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 15 εδ. α΄ του ν. 4051/2012, όπως ισχύουν…»?


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

PROBANK
Πριν λίγες ώρες (ΦΕΚ 1831/Β/26-7-2013) δόθηκε και η PROBANK στην Εθνική με αποφάσεις Προβόπουλου και Δενδρίνου. Την εκκαθάριση αναλαμβάνει η PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS. Η PROBANK δεν κατάφερε να βρει κεφάλαια 282.000.000 € και κλείνει.
Οι μη καλυπτόμενες καταθέσεις της τράπεζας είναι 1.124.903.298 €.
Η Εθνική θα εισπράξει επιπλέον ζεστό χρήμα από το ΤΧΣ 237.550.000€.
Σε καλή μεριά…


ΠΗΓΗ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8t3VVDiksYNstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSl_y0ByyzWoRZiMhDw200LS-sx92mY2CJyFeOcVC6zc

Ανώνυμος είπε...

PROBANK
Πριν λίγες ώρες (ΦΕΚ 1831/Β/26-7-2013) δόθηκε και η PROBANK στην Εθνική με αποφάσεις Προβόπουλου και Δενδρίνου. Την εκκαθάριση αναλαμβάνει η PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS. Η PROBANK δεν κατάφερε να βρει κεφάλαια 282.000.000 € και κλείνει.
Οι μη καλυπτόμενες καταθέσεις της τράπεζας είναι 1.124.903.298 €.
Η Εθνική θα εισπράξει επιπλέον ζεστό χρήμα από το ΤΧΣ 237.550.000€.
Σε καλή μεριά…


ΠΗΓΗ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8t3VVDiksYNstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSl_y0ByyzWoRZiMhDw200LS-sx92mY2CJyFeOcVC6zc