Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

ΡΕ ΠΟΥΛΑΤΕ ΤΡΕΛΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ...

Πως γίνετε να καλύφτηκε στο 100% η ΑΜΚ της Αττικής όταν επίσημα η τράπεζα ισχυρίζεται ότι 

«Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.» 

Η ΑΜΚ καλύφτηκε κατά 65,76% από τους υπάρχοντες μετόχους. Διαβάστε την ανακοίνωση της τράπεζας (όποιος την συνέταξε προσλαμβάνεται άμεσα βοηθός του Χουντίνι)  και θα καταλάβετε πως βαφτίζετε το ψάρι κρέας
  Η  Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε εφαρμογή της απόφασης 27/17.7.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα εξής, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών  και έκδοση νέων κοινών μετοχών(ΑΜΚ) και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) (αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.2.2013 και της από 2.4.2013 Ιδιαίτερης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων):

Α. ΑΜΚ

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή  και τιμή διάθεσης € 0,30 που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.

Β. ΜΟΔ

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ενέργειες.Για κάθε εξέλιξη που αφορά τα παραπάνω, η Attica Bank θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: